Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu „Torby Alima”
pod adresem alima.com.pl dla Użytkowników

Art. 1 Zakres Regulaminu

 1. Sklep Alima służy przedstawieniu Użytkownikom oferty zakupu przedstawionych towarów lub usług zamieszczonych w Serwisie.
 2. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu. Został on sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Niniejszy dokument skierowany jest do Użytkowników – osób lub jednostek organizacyjnych korzystających z Serwisu, które po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizowały procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin, poza wysłaniem drogą elektroniczną na adres e – mail wskazany przez Użytkownika, dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji w Serwisie.
 5. Każda osoba przed dokonaniem rejestracji w Serwisie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może korzystać z usług Serwisu wyłącznie po akceptacji jego wszystkich postanowień.

Art. 2 Definicje

 • Usługodawca/Administrator - właściciel Serwisu - Marian Kalejta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alima Marian Kalejta, ul. Jagiellońska 39b, 70-382 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, powiat M. Szczecin, gmina Szczecin, NIP 8511474938, REGON 810747462, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki., numer telefonu: +48 601 41 47 54.
 • Konto - wyodrębnione miejsce w Serwisie, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, poprzez podanie e-maila i hasła, za pośrednictwem którego wprowadza on dane do Serwisu i zarządza nimi. Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane i inne elementy związane z rejestracją w Serwisie.
 • Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta należy również rozumieć osobę fizyczną, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.
 • Kup teraz - przycisk umieszczony w koszyku, którego aktywowanie oznacza zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem lub Regulaminami Dodatkowym i pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Zamówienie.
 • Newsletter - zawiera informacje o nowościach w Serwisie, a także materiały promocyjne i reklamowe.
 • Serwis - sklep internetowy prowadzony przez Administratora umożliwiający dokonywanie zakupów oferowanych Produktów dostępny pod adresem www.alima.com.pl.
 • Produkty - należy przez to rozumieć rzeczy (w tym towary), usługi bądź prawo, które mogą być przedmiotem Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa i są oferowane w ramach Serwisu.
 • Profil - miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe i inne informacje związane z rejestracją w Serwisie.
 • Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu pod adresem www.alima.com.pl.
 • Umowa - umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca - Administrator lub inny podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną prowadzącą działalność w zakresie Sprzedaży Produktów oferowanych poprzez Serwis.
 • Użytkownik - osoba lub jednostka organizacyjna korzystająca z Serwisu, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia oraz osoba pełnoletnia nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie rejestracji w Serwisie oraz akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku odwołania ww. zgody przez przedstawiciela ustawowego na którykolwiek z warunków Regulaminu lub Regulaminu Dostawcy lub uczestnictwo takiego Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Konta oraz zawiadomienia Usługodawcy o odwołaniu ww. zgody przez przedstawiciela ustawowego.
 • Zamówienie - należy przez to rozumieć złożone w Serwisie oświadczenie woli przez Użytkownika wyboru Produktu w celu zawarcia umowy Sprzedaży z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 2. Alima jest właścicielem Serwisu w którym Użytkownik może zakupić oferowane Produkty.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom adres email kontakt@alima.com.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który mogą kierować do Usługodawcy wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa jest w ustępie poprzedzającym, chyba że co innego wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownik umieszczając w Serwisie wizerunek lub inne treści wyraża zgodę na wgląd w te treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wykorzystywania udostępnionych utworów do potrzeb świadczenia usług w Serwisie. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Usługodawcę przechodzi wyłączne prawo wykonywania praw zależnych. Użytkownik zrzeka się ponadto wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięciem z Serwisu.
 6. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie na jego e-mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności ich aktualną wersję, zmiany oraz innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wszelkie informacje dotyczące Serwisu, w tym w szczególności niniejszy Regulamin, katalogi, foldery, broszury, Materiały informacyjne, i materiały reklamowe kierowane przez Usługodawcę do Użytkowników, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 8. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji Produktów.
 9. Prawa do logo i nazwy Serwisu przysługują Administratorowi i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i nazwy Serwisu a także firmy Administratora poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach Serwisu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych.
 11. Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na wskazany adres mailowy zasadniczo raz w tygodniu zarówno w trakcie korzystania z Serwisu jak i po zakończeniu korzystania z niego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 12. Wyrażona przez Użytkownika zgoda na subskrypcję Newslettera może być w każdym czasie bez podania przyczyny odwołana poprzez wysłanie Administratorowi oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

Art. 4 Wymagania techniczne

 1. Serwis może zawierać takie elementy, jak:
  1. aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Administrator, Administrator zastrzega, iż nie ma ona wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
  2. ramki,
  3. reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, komputerowa osobistego (PC) lub urządzenia mobilnego, o co najmniej następujących parametrach: dla komputera:
  1. dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa.
 3. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
  1. Internet Explorer 7,
  2. Mozilla Firefox 3,
  3. Opera 10,
  4. Google Chrome 8.
 4. 4. W przypadku wystąpienia innych szczegółowych warunków, jakie powinien spełniać komputer bądź urządzenie mobilne Użytkownika, informacje w tym zakresie prezentowane będą w Serwisie w odrębnych regulaminach.

Art. 5 Rejestracja w Serwisie

 1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak i dodawanie komentarzy, zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza znajdującego się pod właściwym adresem w Serwisie. Wskutek rejestracji tworzone jest Konto dla Użytkownika.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Wypełniając formularz, o którym mowa jest w ust. 2 powyżej Użytkownik podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. aktywny adres konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. hasło.
 5. Konto można założyć w każdej chwili bez konieczności złożenia Zamówienia albo w trakcie procesu zakupu Produktów.
 6. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik potwierdza, iż w pełni zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszelkie jego postanowienia bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zaakceptowany Regulamin zostaje następnie przesłany przez Administratora drogą elektroniczną na adres e – mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji w Serwisie.
 7. W procesie rejestracji Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie Newslettera na wskazany adres mailowy zarówno w trakcie korzystania z Serwisu jak i po zakończeniu korzystania z niego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 8. Wyrażona przez Użytkownika zgoda na subskrypcję Newslettera może być w każdym czasie bez podania przyczyny odwołana poprzez wysłanie Administratorowi drogą elektroniczną na następujący adres e-mail kontakt@alima.com.pl oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
 9. Z chwilą rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oraz akceptuje Politykę Prywatności .
 10. Do zawarcia Umowy dochodzi w chwili rejestracji podczas założenia Konta w Serwisie albo w toku składania Zamówienia. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Jej rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika albo Administratora.

Art. 6 Dane osobowe i Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Marian Kalejta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alima Marian Kalejta, ul. Jagiellońska 39b, 70-382 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, powiat M. Szczecin, gmina Szczecin, NIP 8511474938, REGON 810747462, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki., numer telefonu: +48 601 41 47 54.
 2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika oraz akceptacja Polityki prywatności ma charakter dobrowolny, jednakże jest to niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych podczas rejestracji w Serwisie, w toku składania Zamówienia i na Panelu Użytkownika. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta. Blokada konta o której mowa w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 5. Użytkownik może wprowadzić w swoim Koncie kilka adresów korespondencyjnych. Dołączając do Serwisu każdorazowo Użytkownik wybiera adres dostawy zakupionego Produktu.
 6. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu właściwego wykonywania usług zgodnie z przepisami Polityki Prywatności oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 7. Informacje, o których mowa powyżej, służą identyfikacji Użytkownika przez Serwis, umożliwiają korzystanie z niego oraz prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży.
 8. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża także zgodę na ich prezentację na Profilu.
 9. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie rejestracji, procesu składania Zamówienia oraz danych udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się za zgodą Użytkownika.
 10. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.
 11. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
 12. W trakcie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis i Administratora w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis i Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 13. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika tylko te, które są niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm., zwaną dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), bądź też są dopuszczone do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 7 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno zarejestrowane Konto w Serwisie. Zakładanie fikcyjnych Kont będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, co jest jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.
 2. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych za pomocą edycji Profilu.
 3. Użytkownik nie może udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim.
 4. Użytkownikowi zabronione jest:
  1. prowadzenie jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
  2. umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym, których podmiotem jest osoba trzecia albo inna strona internetowa, chyba że na podstawie odrębnej umowy zawartej uprzednio z Administratorem,
  3. zamieszczanie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
  4. zamieszczanie treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,
  5. zamieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, obrażających symbole religijne/państwowe;
  6. propagowanie treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
  7. stosowanie gróźb lub inwektyw,
  8. zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi),
  9. używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu – wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
  10. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety.
 5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo powiadomić Administratora o przypadku umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym poprzez wysłanie wiadomości.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w przypadku zablokowania Konta lub usunięcia Konta w związku z rażącym naruszeniem Regulaminu.
 8. Z Serwisu mogą zostać usunięte umieszczone przez Użytkownika materiały niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania go o tym.

Art. 8 Procedura składania Zamówień

 1. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, a ich realizacja odbywa się w dniach roboczych i godzinach pracy Administratora.
 2. Użytkownik posiadający aktywne Konto w Serwisie składa Zamówienie w następujący sposób:
  1. w pierwszej kolejności wybiera interesujący go Produkt w odpowiedniej zakładce,
  2. aktywacja przycisku nazwy danego Produktu przenosi Użytkownika na stronę z dodatkowymi informacjami o Produkcie po aktywacji przycisku „Więcej”,
  3. następnie Użytkownik ma możliwość wyboru zakupu Produktu, wówczas aktywuje przycisk „Dodaj do koszyka”
   1. przyciskając „Dodaj do koszyka” Użytkownik ma możliwość kontynuować zakupy aktywując przycisk „Kontynuuj Zakupy”,
   2. przyciskając „Przejdź do realizacji zamówienia” Użytkownik przechodzi do Podsumowania zakupów.
   3. Użytkownik nie posiadający aktywnego Konta w Serwisie po wyborze Produktu, dodanie go do koszyka oraz naciskając „Przejdź do realizacji zamówienia” na ekranie Podsumowania ma możliwość założyć konto poprzez aktywację przycisku „Stwórz konto” po podaniu adresu e-mail oraz podaje swoje wymagane dane osobowe oraz hasło.
 3. Użytkownik ma obowiązek przed złożeniem Zamówienia, tj. aktywacje przycisku „Kup teraz” zapoznać się z dodatkowymi informacjami lub Regulaminem Dostawcy.
 4. Do skutecznego złożenia Zmówienia dochodzi w chwili otrzymania przez Użytkownika od Administratora drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e – mail podczas rejestracji w Serwisie albo procedury składania Zamówienia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz informacjami dodatkowymi. W przypadku gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa Administrator zamiast potwierdzenia Zamówienia poinformuje o tym fakcie Użytkownika proponując zwrot lub zamianę Produktu.
 5. Następnie Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Po upływie powyższego terminu Zamówienie zostanie anulowane.
 6. W przypadku dokonania płatności za Zamówienie Użytkownik otrzymuje od Administratora drogą elektroniczną na adres e – mail wskazany w ust. 7 powyżej potwierdzenie zakupu Produktu.
 7. Dostawa Produktów przez Administratora następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej według wyboru Użytkownika.
 8. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu dochodzi w momencie dostarczenia Produktu Użytkownikowi.

Art. 9 Cennik oraz inne koszty

 1. Ceny podane w Serwisie na zamieszczone Produkty są wyrażone w złotych polskich.
 2. Cena podana przy poszczególnym Produkcie zawiera wszelkie podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki, koszty dostawy przez firmę kurierską lub koszty ewentualnego cła oraz inne koszty. Cena ta obejmuje opłatę za dostawę Produktu
 3. Cenniki poszczególnych Produktów (w tym usług) mogą być uregulowane w osobnym dokumencie.
 4. Płatności za złożone Zamówienia dokonywane są przez Użytkowników kartą płatniczą, przelewem bankowym lub za pośrednictwem Systemu Payu.pl, tj. systemu umożliwiającego dokonywanie płatności za pośrednictwem Serwisu Payu.pl – internetowego serwisu prowadzonego przez Spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu i dostępnego pod adresem internetowym www.payu.pl, w ramach jednego lub większej ilości udostępnionych Usługodawcy modułów:
  1. modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych,
  2. lub modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych,
  3. lub modułu płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych.
 5. Płatności dokonywane mogą być stosownie do Produktów także przez inne oferowane formy płatności.
 6. Możliwe jest wystawienie na rzecz użytkownika faktury VAT, na jego wniosek.
 7. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez podmioty obsługujące dany system płatności. Użytkownik, akceptując Regulamin, Regulamin Dostawcy, politykę prywatności i dokonując danej formy płatności, akceptuje przekazanie koniecznych danych osobowych dla jej dokonania.
 8. Administrator stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych związanych z dokonywanymi transakcjami.
 9. W przypadku gdy Użytkownik nie uiści zapłaty za Zamówienie w terminie wskazanym w art. 8 ust. 5 Regulaminu, lub gdy z dowolnej przyczyny nie nastąpi pobranie opłaty z podanej przez Użytkownika karty płatniczej lub systemu płatności, Użytkownik nie otrzyma zamówionego Produktu do czasu wyjaśnienia sprawy.

Art. 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu Użytkownik ma prawo powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Administrator ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Użytkownika z chwilą jego wydania Użytkownikowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Administratora przewoźnikowi.
 4. Za niezgodne z Umową Sprzedaży, uznaje się wyłącznie Produkty:
  1. niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,
  2. nie mające właściwości, które Produkty powinny mieć ze względu na jego przeznaczenie,
  3. nie mające właściwości, o ile opis Produktów zawierał taką informację,
  4. nie nadające się do celu wskazanego na stronie danego Produktu, o ile opis Produktu zawierał taką informację.
 5. Wszelkie reklamacje mogą być składane w formie pisemnej osobiście lub listem poleconym na adres Administratora: Alima Marian Kalejta, ul. Jagiellońska 39b, 70-382 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@alima.com.pl.
 6. Reklamacja w działaniu Serwisu, o której mowa jest w ust. 1 powyżej, powinna zawierać co najmniej:
  1. dane kontaktowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
  2. określenie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu, okoliczności, w jakich w jakich ono wystąpiło i terminu.
 7. Reklamacja Produktu, o której mowa jest w ust. 2 powyżej, powinna zawierać co najmniej:
  1. dane kontaktowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
  2. nazwę Produktu, numer Zamówienia, termin dostawy,
  3. określenie specyfikacji nabytego Produktu,
  4. określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w Produkcie oraz okoliczności stwierdzenia wad,
  5. określenie żądania reklamacyjnego,
  6. numeru konta bankowego Użytkownika.
 8. Prawidłową złożoną Reklamację Administrator rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Administratora.
 9. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym albo, jeżeli takiego adresu nie podano, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym lub zmieniony w toku korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 10. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust 8 powyżej, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.
 11. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator:
  1. w pierwszej kolejności:
   1. w razie zgłoszenia wadliwości Produktu wymieni reklamowany uszkodzony Produkt na wolny albo usunie wadę. Użytkownik może wybrać sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży Subskrypcyjnej, chyba że jest ono niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora lub,
   2. w razie zgłoszenia niekompletności przesyłki, uzupełni Produkt do stanu zgodnego ze zgłoszonym Zamówieniem.
  2. w przypadku gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki, o których mowa w pkt 1 powyżej są niemożliwe lub zbyt utrudnione, lub wiążą się z nadmiernymi kosztami dla Administratora, Administrator poinformuje o powyższym Użytkownika i po odesłaniu przez Użytkownika zareklamowanego Produktu na adres: Alima Marian Kalejta, ul. Jagiellońska 39b, 70-382 Szczecin z dopiskiem „reklamacja” wraz z kopią potwierdzenia wysyłki, zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Produktu w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia.
 12. Usługodawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Użytkownikowi tego Produktu.
 13. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Administratora w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.

Art. 11 Zwrot Produktu

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu bez podania przyczyny (dalej oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
 2. Odstąpienie od umowy należy dokonać w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia wydania Produktu Użytkownikowi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Administratorowi w jeden z następujących sposobów:
  1. drogą elektroniczną poprzez:
   1. wypełnienie a następnie przesłanie na adres e-mail Administratora: kontakt@alima.com.pl elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
   2. wypełnienie internetowego formularza kontaktowego poprzez wpisanie na wstępie wiadomości: „Odstąpieniu od Produktu” następnie „Ja niżej podpisany/na niniejszym na podstawie art. 14 ust. 1 regulaminu świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu pod adresem alima.com.pl dla Użytkowników odstępuje od Umowy Sprzedaży Produktu (…)” i wskazanie co najmniej:
    • danych kontaktowych Użytkownika, takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
    • nazwy Produktu,
    • numeru Zamówienia,
    • terminu dostawy Produktu,
    • numeru konta bankowego Użytkownika.
  2. przesyłając listem poleconym lub składając bezpośrednio w siedzibie Administratora pod adresem: Alima Marian Kalejta, ul. Jagiellońska 39b, 70-382 Szczecin:
   1. wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa jest w pkt 1 lit. a) powyżej, albo
   2. oświadczenie zawierające informację o odstąpieniu od umowy zawierającego co najmniej dane, o których mowa jest w ust. 3 pkt 1 lit. b) powyżej.
 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Użytkownik otrzyma na adres e – mail wskazany w internetowym formularzu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo w elektronicznym wzorze formularza kontaktowego potwierdzenie otrzymania przez Administratora oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Wzajemne świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni (słownie: czternaście) od dnia, w którym zgodnie z ust. 3 powyżej wysłał drogą elektroniczną, listem poleconym lub złożył osobiście w siedzibie Administratora oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik ponosi wszystkie koszty związane z odesłaniem Produktu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwracanego Produktu, jeżeli posiada on uszkodzenia mechaniczne, jego zawartość jest niekompletna lub niezgodna z przedmiotem sprzedaży.
 10. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, Administrator dokona zwrotu środków pieniężnych zapłaconych przez Użytkownika za dany Produkt w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Administratora od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. Jednakże, Administrator ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Użytkownika:
  1. produktu podlegającego zwrotowi, albo
  2. dowodu odesłania Produktu
  3. w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Dowód odesłania Produktu, o którym mowa jest w ust. 13 lit. b) powyżej można wysłać drogą elektroniczną na adres e – mail Dostawcy, listem poleconym lub złożyć osobiście w siedzibie Administratora. Dane kontaktowe Administratora zawarte są na stronie Serwisu.
 13. Administrator dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika za dany Produkt przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik uiszczając opłatę za Produkt.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Użytkownik ma możliwość zbadania rzeczy w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie, czyli w wypadku umów zawieranych w okolicznościach typowych. Badanie to, tzw. odbiór jakościowy, ma na celu stwierdzenie charakteru, cech towaru oraz sposobu jego funkcjonowania. Użytkownik może jedynie przymierzać Produkt, lecz nie powinien nosić nabytych rzeczy.
 15. W przypadku opisanym ust. 15 powyżej wysokość płatności podlegających zwrotowi przez Administratora zostanie odpowiednio umniejszona w oparciu o porównanie wartości nowego Produktu z jego wartością obliczoną z uwzględnieniem stopnia zużycia.
 16. Za odstąpienie od umowy uważa się również nieodebranie przez Użytkownika wysłanego Produktu. W tym przypadku Administrator zwróci płatności Użytkownikowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od przewoźnika.

Art. 12 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie usług dostępu do Serwisu bez podania przyczyny (dalej oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
 2. Odstąpienie od umowy należy dokonać w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania Regulaminu od Administratora drogą elektroniczną na adres e – mail wskazany przez Użytkownika. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności: złożył Zamówienie, skorzystał z opcji Kup teraz .
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Administratorowi w jeden z następujących sposobów:
  1. drogą elektroniczną poprzez a) wypełnienie a następnie przesłanie na adres e-mail Administratora kontakt@alima.com.pl elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  2. przesyłając listem poleconym lub składając bezpośrednio w siedzibie Administratora pod adresem: Alima Marian Kalejta, ul. Jagiellońska 39b, 70-382 Szczecin:
   1. wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa jest w pkt 1 lit. a) powyżej, albo
   2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierającego co najmniej informacje określone w ust. 4 pkt 1 lit. b) powyżej.
 5. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu otrzyma on od Administratora na adres e–mail wskazany w internetowym formularzu kontaktowym albo w elektronicznym wzorze formularza odstąpienia od umowy potwierdzenie otrzymania przez Administratora oświadczenia.
 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Konto Użytkownika zostanie usunięte.

Art. 13 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami powszechnie przyjętymi w Internecie, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Zachowanie Użytkownika winno także być zgodne z Regulaminem.
 2. Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Administrator nie może wyrazić zgody na dokonywanie czynności określonych w zdaniu powyższym w stosunku do danych lub ich przetworzeń otrzymanych od innych Użytkowników.
 3. Administrator w miarę możliwości podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu.
 4. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

Art. 14 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz z dniem 25.12.2014 r. ustawa z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy ogólne prawa określające status Konsumenta.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie stanowią uzupełnienie Umowy lub innych umów zawartych przez strony (Administrator oraz Użytkownik) i regulują zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Regulaminu, Regulaminów Dodatkowych, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków w osobnych regulaminach w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie te zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w nowym Regulaminie, Polityce Prywatności lub dodatkowych warunkach, a w braku określenia takiego terminu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu.
 7. Serwis oraz Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych warunków w każdej chwili, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 8. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 7 powyżej, Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgodę na ich akceptację. Brak akceptacji zmian w terminie wskazanym przez Administratora spowoduje rozwiązanie umowy między Administratorem a Użytkownikiem i usunięcie Konta.
 9. Aktualna wersja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności jest dostępna pod następującym adresem: http://alima.com.pl/content/3-regulamin-zakupow.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2014 roku.